ANBI

De Stichting Vrienden van de Balijhoeve is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan de Stichting een gift geeft – als organisatie of als particulier – mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de Stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Algemene gegevens

De Stichting Vrienden van de Balijhoeve is opgericht op 8 mei 2017 te Zoetermeer.

  • RSIN/ fiscaal nummer: 857556125
  • KvK-nummer: 68704143
  • Banknummer: (IBAN) NL97 RABO 0319 7920 80 t.n.v. Stichting Vrienden van de Balijhoeve.
  • Secretaris Stichting Vrienden van de Balijhoeve: Plataanhout 66, 2719 KK Zoetermeer; bestuur@vriendenvandebalijhoeve.com;  (06) 5326 3551

Doelstelling en visie

De Stichting Vrienden van de Balijhoeve is opgericht op 8 mei 2017 te Zoetermeer.
De stichting heeft als doel het in de meest brede zin ondersteunen van het functioneren van de Zoetermeerse stadsboerderij De Balijhoeve. Het gaat daarbij om het verbeteren van de educatieve en recreatieve functies en het toevoegen van zorg- en welzijnsfuncties, het organiseren van de betrokkenheid van de direct omwonenden en bewoners en organisaties in de wijk Rokkeveen en het verwerven van financiële middelen voor de investeringen en de exploitatie van de Balijhoeve.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting bestaat uit vier documenten:

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit Hans Bongers (voorzitter), Bé Emmens (secretaris/penningmeester), Ronald Baptiste en Dick Sonneveld.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning of salaris voor hun inzet voor de stichting. Wel wordt een onkostenvergoeding verstrekt voor eventueel gemaakte kosten.

Activiteiten

De stichting zal jaarlijks een inhoudelijk en financieel jaarverslag opmaken en die laten controleren door een externe deskundige.

Financiële verantwoording

De aan de stichting beschikbaar gestelde financiële middelen worden alleen besteed aan haar activiteiten in het kader van haar doelstellingen. Als de stichting wordt opgeheven, wordt een batig saldo beschikbaar gesteld aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting.
De stichting zal jaarlijks een inhoudelijk en financieel jaarverslag opmaken en die laten controleren door een externe deskundige.

Samenvatting balans en staat van baten en lasten

Jaarlijks zal hier een verkorte samenvatting worden opgenomen van de Balans en de Staat van baten en lasten van de Stichting Vrienden van de Balijhoeve.