ANBI

De Stichting Vrienden van de Balijhoeve is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan de Stichting een gift geeft – als organisatie of als particulier – mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de Stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Algemene gegevens

De Stichting Vrienden van de Balijhoeve is opgericht op 8 mei 2017 te Zoetermeer.

  • RSIN/ fiscaal nummer: 857556125
  • KvK-nummer: 68704143
  • Banknummer: (IBAN) NL97 RABO 0319 7920 80 t.n.v. Stichting Vrienden van de Balijhoeve.
  • Voorzitter/Secretaris Stichting Vrienden van de Balijhoeve: Hans Bongers,  info@vriendenvandebalijhoeve.com

Doelstelling en visie

In de ‘kansenkaart voor de Balijhoeve’ en de uitwerking daarvan in het rapport ‘Balijhoeve in de steigers’ heeft de Samenspraakgroep Balijhoeve (SAMBA) de gemeente Zoetermeer een toekomstperspectief geschetst, waarin de stadsboerderij Balijhoeve zich ontwikkelt tot een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jong en oud, met ruimte voor recreatie, educatie, stadslandbouw, aandacht en zorg voor elkaar. Op basis daarvan heeft Zoetermeer besloten om de Balijhoeve de ‘ruimte te geven’ zich in die richting te ontwikkelen.  De stichting heeft als doel dit proces te ondersteunen. Onder meer door omwonenden en organisaties ‘tot elkaar te brengen’ en door zich in te zetten voor het verkrijgen van financiële middelen die nodig zijn om dit soort activiteiten te organiseren.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting bestaat uit vier documenten:

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit Hans Bongers (voorzitter/secretaris) en Ronald Baptiste (penningmeester)
Het bestuur nodigt buurtbewoners van harte uit om zich aan te melden!

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning of salaris voor hun inzet voor de stichting. Wel wordt een onkostenvergoeding verstrekt voor eventueel gemaakte kosten.

Activiteiten

De stichting zal jaarlijks een inhoudelijk en financieel jaarverslag opmaken en die laten controleren door een externe deskundige.

Financiële verantwoording

De aan de stichting beschikbaar gestelde financiële middelen worden alleen besteed aan haar activiteiten in het kader van haar doelstellingen. Als de stichting wordt opgeheven, wordt een batig saldo beschikbaar gesteld aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting.
De stichting zal jaarlijks een inhoudelijk en financieel jaarverslag opmaken en die laten controleren door een externe deskundige.

Samenvatting balans en staat van baten en lasten

Jaarlijks zal hier een verkorte samenvatting worden opgenomen van de Balans en de Staat van baten en lasten van de Stichting Vrienden van de Balijhoeve.